Detroit Prayer Time - Fri, May 26th
  • Fajr:4:17
  • Sunrise:6:02
  • Dhur:1:39
  • Asr:4:34
  • Maghrib:9:16
  • Ishaa:10:46