Detroit Prayer Time - Fri, Jul 28th
  • Fajr:4:44
  • Sunrise:6:22
  • Dhur:1:48
  • Asr:4:42
  • Maghrib:9:14
  • Ishaa:10:44